เป็นแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียน ครู/อาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน บริการสื่อสารสนเทศและพัฒนาระบบเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

สนองตอบต่อความต้องการของนักเรียน ครู/อาจารย์ และบุคลากร

สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า การเรียนการสอนออนไลน์ และเป็นศูนย์กลาง

การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย            โรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ผลิต จัดการ วิเคราะห์ จัดเก็บ สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ

3. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ท อินทราเน็ท และแม่ข่ายความเร็วสูง

4. ให้บริการสารสนเทศ บริการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

    การศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

5. ให้บริการคำปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

    แก่นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now